By Immo Wittig  © OBAK | bartning-kirchen@gmx.deSa 27.5.2017 8:05www.otto-bartning.deSa 27.5.2017 8:05  www.otto-bartning.de