By Immo Wittig  © OBAK | bartning-kirchen@gmx.deDi 28.2.2017 9:00www.otto-bartning.deDi 28.2.2017 9:00  www.otto-bartning.de