© OBAKDi 19.3.2019 0:50  |  www.otto-bartning.de/obak/chronik